Kunstinstallasjonen Lyden Av Fallende Objekter er et stedstilpasset verk. Installasjonen består av lyd som hoveduttrykk med animert lys som et forsterkende element. Totalt er det ti høyttalere, og en sub, som formidler lydene. Selve lydbildet består av mange ulike komponerte «scener» som avspilles i en tilfeldig rekkefølge, rytme og intervaller.

Hva er et objekt? Installasjonen utfordrer med å stille oss spørsmål om nettopp dette. En lyd gir ulik gjenklang, og vekker ulike emosjoner, hos hvert enkelt menneske. Om lyden er konkret, eller abstrakt, vil våre ulike historier plassere den i ulik kontekst. Ved å objektivere lydene må vi ta stilling til dem på en annen måte. Da angår lydene oss. De virker. Det påvirker.

O B J E K T I V E R E

Og hva skjer med oss når disse objektene blir satt i bevegelse? Når objektet faller 20 meter? Begrepet fall er noe vi alle har et forhold til. Det er en aktiv handling eller hendelse som igjen vekker ulike og individuelle emosjoner hos den enkelte. Lyden som faller, vil treffe og oppleves ulikt, alt ettersom hvor man befinner seg i installasjonen. Verket åpner for egen refleksjon og undring om hvordan det fallende objektet påvirker en selv, og dem rundt oss.

Det animerte lyset definerer og rammer inn verket til en enhet. I det man går inn i trappeoppgangen er man i installasjonen. Dette endrede lyset skal være med å forberede oss som mottaker av en eller flere lyder. Det grønne uttrykket underbygger et verk som kan skape en emosjonell bevegelse, endring og fornying.

Se en promofilm av installasjonen

The art installation The Sound of Falling Objects is a sitespecific piece. The installation consists of sound as the primary expression with animated light as a reinforcing element. In total, there are ten speakers and a subwoofer conveying the sounds. The sound composition comprises many different composed “scenes” played in a random sequence, rhythm, and intervals.

What is an object? The installation challenges us by posing questions about precisely this. A sound resonates differently and evokes various emotions in each individual. Whether the sound is concrete or abstract, our diverse stories place it in different contexts. By objectifying the sounds, we must consider them in a different way. Then the sounds concern us. They activate us. The totality affects us.

O B J E C T I F Y

And what happens to us when these objects are set in motion? When the object falls 20 meters? The concept of falling is something we all relate to. It is an action or event that, in turn, evokes various and individual emotions in us. The falling sound will hit us and be experienced differently, depending on where you are in the installation. The work opens up for personal reflection about how the falling object affects us and those around us.

The animated light defines and frames the work into a unity. As you enter the staircase, you are in the installation. This altered light is meant to prepare us, as recipients, of one or more sounds. The green expression enhances an installation that can create an emotional movement, change, and renewal.

Watch a promofilm of the installation

A close and good collaboration with the sound designers Erik Ljunggren and Mia Heilberg.

An art poster was produced for the work.